Životní prostředí, Temelín a Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Životní prostředí, Temelín a Šumava
Author Miroslav Krejča
Date 2008
Source miroslavkrejca.cz
Genre internet
Respondent

Vážení a milí čtenáři,

jsem ortodoxním zastáncem přátelského životního prostředí, a to pro všechny živé tvory, pro trvale udržitelný rozvoj i trvale udržitelný život! Životní prostředí je pojem nejen environmentální, ale i filosofický a politický. Každý z nás je vnímá odlišně, podle toho, co je mu nejblíže. Na některých základních předpokladech se ale zcela jistě shodneme: potřebujeme zdravou vodu, vzduch, půdu. K přírodě bychom se měli chovat jako ohleduplní hospodáři.

Jak na tom ve skutečnosti jsme? Kvalita vody v Jižních Čechách je neuspokojivá! Velké problémy má Orlická přehrada, komplikace nastávají i v případě Lipna a každý z nás zná jistě celou řadu malých nádrží a rybníků, do kterých by nevstoupil ani ve skafandru. Problémem zemědělské půdy v našem kraji jsou staré ekologické zátěže, zbytky průmyslových hnojiv a pesticidů a enormní úbytek organické hmoty. Ten vede ke ztrátě úrodnosti a snižuje schopnost půdy zadržovat vodu. Se zhoršující se kvalitou ovzduší nesouvisí jen zvýšený provoz na silnicích. Je úzce spojena i s výrobou elektrické energie: se spalováním uhlí, ropy, dokonce i s výrobou biopaliv. Ukazuje se totiž, že biopaliva posilují skleníkový efekt! Tak se dostáváme k proklínanému i opěvovanému Temelínu: jaderná energetika je – ať chceme či nechceme – v současnosti jedinou reálnou a vysoce ekologickou alternativou energetické soběstačnosti!

Drancování přírodních zdrojů byl a je náš region naštěstí ušetřen, asi proto, že jimi příliš neoplývá. A s tolerancí vůči ostatním tvorům živočišné říše jsme na tom my lidé podstatně lépe než s tolerancí sami vůči sobě.

V čem ale máme jako Jihočeši největší dluh, je to, co jsme připustili, aby se stalo Šumavě. Obludný experiment Správy NP a CHKO Šumava společně s Ministerstvem životního prostředí, spočívající v odmítání sanace ploch napadených kůrovcem a v ponechání obnovy lesních porostů přirozenému vývoji po několik generací, nás již dnes staví před řadu závažných problémů. Změnily se odtokové poměry na plochách nekrytých vegetací, hydrologické jevy jdou do extrémů, nebývale pokročila vodní eroze, dochází k nenahraditelným ztrátám půdního krytu a konečně: nad holinami se mění klima, což je v podstatě takový náš malý jihočeský příspěvek ke globálnímu oteplení! Protestuje Jihočeský kraj, protestují oficiální kruhy z Dolního Bavorska, z Horního Rakouska. A nic.

Možná už chápu, proč je někdy tak nesmyslně bráněno přístupu do rozsáhlých partií Šumavy a tomu, aby byla citlivě a rozumně využívána. Nejspíš proto, abychom ji, nevratně poškozenou, neměli na očích!

2) Volební program

Stejná práva a možnosti pro všechny

Region:

– ANO urychlenému dokončení páteřní dopravní sítě v Jihočeském kraji, zejména rychlostní komunikace R4 a na ní navazujících komunikací, včetně zkapacitnění železniční dopravy

– ANO dobudování vodohospodářské infrastruktury a zlepšení kvality povrchových vod (Orlík, Lipno, Husinec, rybniční soustavy)

– ANO zřízení a provozu informačního a poradenského servisu pro obce, podnikatele, neziskové organizace a občany s pracovišti Strakonice, Písek, Vimperk.

– ANO obnovení činnosti nadačního fondu Občanům Prácheňska – navázání na aktivity senátora Pavla Rychetského

– NE nebezpečným experimentům na Šumavě! Národní park a CHKO Šumava leží na území obcí, ne obce na území parku.