Dnem 4. 3. 2010 byl zahájen certifikační proces ze strany Rady Evropy pro udělení Evorpského diplomu chráněných oblastí Národnímu parku Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Dnem 4. 3. 2010 byl zahájen certifikační proces ze strany Rady Evropy pro udělení Evorpského diplomu chráněných oblastí Národnímu parku Šumava
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-10
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Sídlo Rady Evropy ve Štrasburku bylo ve dnech 4. až 5. března místem jednání expertní skupiny pro Evropský diplom chráněných území. Rada tímto sleduje naplňování základních cílů NP v rámci Evropy.

Rada Evropy, založená v roce 1949, je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí včetně 22 států střední a východní Evropy. Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Mimo zaručení těchto práv a demokracie (cestou reforem) členové RE dále spolupracují např. v oblastech kultury nebo vzdělávání. Česká republika se stala členem Rady Evropy 30. června 1993. Rada Evropy má od roku svého založení sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva.

Evropský diplom je ocenění, které Rada Evropy uděluje významným chráněným územím již od r. 1965. Zatím je takto oceněno téměř 70 chráněných území ve více než 20 evropských zemích, která splnila přísné požadavky na přírodní hodnotu daného chráněného území i na zabezpečení ochrany přírody a vhodného způsobu správy. Evropský diplom představuje jeden z účinných nástrojů k zachování, ochraně a propagaci těch nejvýznamnějších částí evropského přírodního dědictví. Evropský diplom je udělován na období 5 let a poté je opětovně prověřována oprávněnost jeho držení.

Prvním krokem, který čeká expertní skupinu i Správu NP a CHKO Šumava, bude návštěva experta přímo v NP Šumava – předběžně je naplánována na konec července 2010. Expertní návštěva, která trvá dva dny (může být však prodloužena, pokud bude čas nedostačující), je zpravidla vykonána jedním expertem, kterému je přidělen administrativní pracovník Generálního sekretariátu Rady Evropy.

Experti se při návštěvě podrobněji zaměří například na tyto oblasti:

- turismus, jeho typy a úroveň (rozsah) ve vztahu k zachování úrovně ochrany

- přeshraniční spolupráce s jinými chráněnými územími

- fragmentace I. zón národního parku

- podoba plánu péče od roku 2011 (z důvodu ukončení platnosti stávajícího v roce 2010)

„Součástí expertní návštěvy bývá také setkání se zástupci přeshraničního chráněného území, se starosty obcí, zástupci regionů, krajů i vědeckými pracovníky,“ upřesnil František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Případné udělení Evropského diplomu chráněných území Správě NP a CHKO Šumava je naplánováno na srpen až září roku 2011.

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava